Věrný je Bůh, který vás povolal do společenství se svým Synem, naším Pánem Ježíšem Kristem. 1Kor 1,9

Montserrat

P1130464.JPG
Montserrat.jpg
54966572.jpg
MONTS4A.JPG
Kříž Montserrat.JPG
Kříž Montserrat od Mutné.JPG

http://www.farnosti-slavonicka.cz/obrazek/61398/MONTS4A.JPGZalesněný kopec (562 m. n. m.) s poutním kostelem je od 2. pol. 17. stol. Nazýván Montserratem – podle slavného španělského poutního místa (národní svatyně katalánská) v bazilice španělského benediktinského kláštera na Montserratu (40 km SV od Barcelony). Do původní české osady Cizkrajov, založené pravděpodobně na přelomu 12. a 13. stol., byli přemyslovskými panovníky povoláni němečtí osadníci, vzniklo zde smíšené národnostní osídlení (v r. 1938 ¾ Němců). Obě národnosti však svorně uctívaly P. Marii Montserratskou.

Původní kaple na „moravském Montserratě“ byla postavena v r. 1651 rytířem Bartolomějem Tannzollem – Zillem, majitelem velkostatku v blízkém Bolíkově. Když byl raněn v jedné z bitev třicetileté války, přislíbil za své uzdravení vykonat pouť do španělského Montserratu.

Tam v daleké cizině před sochou Matky Boží se rozhodl postavit doma kapli, do které umístil sochu zvanou La Morena – Černá (Nuestra Senora de Montserrate), která ikonograficky patří do skupiny P. Marie Trůnící. Kaple byla později rozšířena na velký poutní kostel (v letech 1712-1717), který se stal filiálním kostelem farního chrámu v Cizkrajově. Svažitý terén před kostelem byl vyrovnán a zajištěn opěrnou zdí se zaklenutou kaplí Božího hrobu. Vyúsťuje zde pramen dobré vody prýštící ze skály vedle hlavního oltáře, kde je zakrytý vstup o studánky.

Doba rozkvětu poutí trvala do doby vlády Josefa II., který dal r. 1785 Montserrat zbořit a materiál rozprodat. Nadšením věřících a prací jejich rukou povstal v letech 1858-65 z ruin nový kostel, jehož exteriér byl upraven novorománsky. Hlavní oltář zdobí původní polychromovaná socha P. Marie Montserratské z lipového dřeva, která sem byla přenesena z dočasného útočiště v cizkrajovském farním kostele. V postranních oltářních výklencích jsou sochy sv. Filipa a sv. Jakuba.

 

Bratři a sestry, milí poutníci,

obracím se na vás s prosbou o modlitbu i štědrost vás a jiných dárců na podporu oprav tohoto poutního kostela, kde probíhá oprava střechy a kdy stále žádáme o finanční pomoc z dotačních programů, ale i tak nám schází pro další rok podíl farnosti k získání dotace, protože farnost opravuje dva své kostely a to je velmi teď náročné finančně. 

Konto pro váš dar: 274737245/0300 a do specifického symbolu uveďte jakéholi vámi zvolené číslice a tak si můžete váš dar následně vyhledat v této tabulce, že dar jsme obdrželi, do variabilního čísla uveďte číslice vždy 123

Den příchodnu

 na farní účet

Variabilní symbol

Specifický symbol vámi zvolený

Vaše částka

Celková částka darů

21.8. 2019

123

-

1.000,-

1.000,-

25.9. 2019

123

-

1.000,-

2.000,-

4.12. 2019

123

190062

7.859,-

9.859,-

6. 2. 2020 123 651013 10.000,- + 4.000,- 23.859,-
24. 2. 2020 Římskokatolická farnost H. 12.000,- 35.859,-
6. 3. 2020 123 735324 3.000,- 38.859,-
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 

OPRAVY NA MONTSERRATU

probíhají v několika etapách z důvodu finanční náročnosti, kdy farnost musí vždy k získané dotaci se spolupodílet svým finančním příspěvkem, proto děkujeme všem dárcům za jejich štědrost.

v roce 2018 byla opraveno půl krovu a plechové krytiny na presbytáři

v roce 2019 je už opravena druhá část krovu a plechové krytiny na presbytáři, obojí s přispěním dotace

v roce 2019 květen bylo provedena oprava měděného plechu, který při bouřce byl poničen - oprava byla ve výšši 31.000 Kč

 

další výhled oprav:

pokračování v opravách krovu a krytiny stčechy kostela 

vyhotovení stříšek nad dveře kostela po konzultací s NPÚ, aby nedocházelo k zatíkání dešťové vody a ničení vstupních dveří

osekání zdiva v kostele pro vzlínající vlhkost a odstranění eternitu, výsprava zdiva kostela - opět po dovolení a konzultaci s NPÚ

Dotace JK Montserrat.jpg
Opravy na Montserratu (1).JPG
Opravy na Montserratu (2).JPG
Opravy na Montserratu (3).JPG
Opravy na Montserratu (4).JPG
Opravy na Montserratu (5).JPG
Opravy na Montserratu (6).JPG
 
© www.farnosti-slavonicka.cz - vytvořte si také své webové stránky